MAGNETOM World

High density coils and Tim 4G

2010-05-30
High density coils and Tim 4G

Juergen Hennig
University Hospital Freiburg (Freiburg, Germany)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China