MAGNETOM World

Imaging of peripheral nerves - status quo

2010-05-30
Imaging of peripheral nerves - status quo

Mirko Pham
University of Heidelberg (Heidelberg, Germany)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China