MAGNETOM World

7T MRI – technology

2010-05-30
7T MRI – technology

Daniel K. Sodickson
New York University (New York, NY, USA)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China