MAGNETOM World

MRI biopsy of the breast - indications and techniques

2010-05-29
MRI biopsy of the breast - indications and techniques

Mitsuhiro Tozaki
Kameda Medical Center (Chiba, Japan)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China