MAGNETOM World

MAGNETOM Avanto - Abdomen

2009-07-06
MAGNETOM Avanto - Abdomen
Fig.1

T2 TSE FatSat tra SL 6 mm, Matrix 320 Radiology LMU Grosshadern, Munich, Germany