MAGNETOM World

syngo BLADE - Head

University Hospital Grosshadern, Munich, Germany; Hospital Bremen Mitte, Bremen, Germany|2009-06-30
syngo BLADE - Head
Fig. 1

Case01
Head, T2 TSE transversal, GRAPPA 2, without BLADE, meningioma
MAGNETOM Verio
Courtesy of University Hospital Grosshadern, Munich, Germany

syngo BLADE - Head
Fig. 2

Case01
Head, T2 TSE Restore transversal, with BLADE, meningioma
MAGNETOM Verio
Courtesy of University Hospital Grosshadern, Munich, Germany

syngo BLADE - Head
Fig. 3

Case02
Head, T2 TSE coronal, 2-month-old, without BLADE
MAGNETOM Avanto
Courtesy of Hospital Bremen Mitte, Bremen, Germany

syngo BLADE - Head
Fig. 4

Case02
Head, T2 TSE coronal, 2-month-old, with BLADE
MAGNETOM Avanto
Courtesy of Hospital Bremen Mitte, Bremen, Germany