MAGNETOM World

MAGNETOM Skyra - Abdomen

2012-07-30
Abdomen, T2 TSE, GRAPPA 2
Abdomen, T2 TSE, GRAPPA 2

TR 4971, TE 103, TA 4x51 s, SL 5 mm, slices 30, FOV 263x400 mm, matrix 235x512